Vraag en Antwoord

Ik heb een vraag

Beroepspraktijkvorming
Examinering
Opleiding
V:base

Alle vragen

Op welk moment in de BPV-periode (stage) kan het praktijkexamen worden aangevraagd?

De KBD-adviseurs van eX:plain adviseren om circa acht maanden na de startdatum van het legitimatiebewijs het praktijkexamen bij SVPB aan te vragen. Mocht de kandidaat onverhoopt op één of meer praktijkexamenonderdelen zakken, dan is er nog een reële herexamenmogelijkheid binnen de looptijd van het legitimatiebewijs. Bij de benodigde tijd voor het herexamen moet niet alleen worden gedacht aan de termijn tussen het insturen van het aanmeldingsformulier herexamen en feitelijke examendatum (ten minste vier weken). De kandidaat is immers niet zonder reden gezakt en zal dus stagetijd nodig hebben om beter voorbereid op het herexamen te komen.

Welke diploma’s zijn gelijkgesteld aan het diploma Beveiliger?

Dat kun je vinden in artikel 5 lid 6 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Waar vind ik informatie over examinering?

Op de website van SVPB: www.svpb.nl.

Kunnen medewerkers zich, in aanvulling op de opleiding Beveiliger, ergens in specialiseren?

Er zijn verschillende mogelijkheden voor specialisatie. Zie het overzicht van branchecertificaten.

Een beveiligingsorganisatie wil een beveiliger in dienst nemen die in het bezit is van een diploma dat in het buitenland is behaald. Kan dat?

Voor het antwoord op die vraag kun je terecht bij Justis afdeling V&T / WPBR. Meer informatie kun je hier vinden.

Hoe lang duurt de opleiding Beveiliger?

De maximale duur is twee jaar. Een aspirant-beveiliger kan korter over de opleiding doen, als hij/zij eerder aan alle opleidingseisen voldoet en voldoende praktijkervaring heeft opgedaan. Dit betekent dat ook moet zijn voldaan aan de minimale duur van de stage. Voor particuliere beveiligingsorganisaties geldt dat de praktijkovereenkomst en het groene legitimatiebewijs een maximale geldigheidsduur van 1 jaar hebben.

Kan het leerbedrijf zelf het proces starten om een verklaring te krijgen t.b.v. de aanvraag van een groen legitimatiebewijs voor een aspirant-beveiliger?

Nee, dit proces kan alleen worden gestart door de onderwijsinstelling die de aspirant heeft ingeschreven voor de opleiding Beveiliger.
De SVPB-verklaring mag alleen worden afgegeven op basis van de praktijkovereenkomst (POK) die volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs door de onderwijsinstelling moet worden opgesteld. Daarom is het de verantwoordelijke onderwijsinstelling die deze POK moet registreren in V:base. Die taak kan niet worden overgedragen aan het leerbedrijf. Zodra de school de POK heeft geregistreerd, krijgt het leerbedrijf een email- notificatie en kan de SVPB-verklaring worden
gedownload.

Hoe gaat het aanvragen van het legitimatiebewijs in zijn werk?

Meer informatie over het aanvragen van een legitimatiebewijs vind je in dit overzicht.

Een medewerker is zojuist geslaagd. Wanneer kan de SVPB-verklaring worden gedownload in V:base?

Als een kandidaat slaagt voor een examen én als aan alle diplomaverplichtingen voldaan is, staat het diploma niet dezelfde dag in V:base. De uitslag moet eerst nog gecontroleerd en verwerkt worden door SVPB. Dit duurt maximaal 20 werkdagen. Daarna kan de SVPB-verklaring worden gedownload via V:base.

Hoe lang is het legitimatiebewijs geldig?

Legitimatiebewijzen van medewerkers die de opleiding Beveiliger volgen, zijn maximaal 12 maanden geldig. Legitimatiebewijzen van gediplomeerde medewerkers hebben een geldigheid van maximaal 3 jaar.

Hoe kan een particuliere beveiligingsorganisatie een legitimatiebewijs aanvragen?

Meer informatie over het aanvragen van een legitimatiebewijs vind je hier.

Is het mogelijk om opnieuw een groen legitimatiebewijs te krijgen?

Dat is mogelijk onder de spijtoptantenregeling, die vastgelegd is in artikel 5 lid 4 RPBR. Beleidsregels van politie met betrekking tot deze regeling tref je  hier aan.

Kan het leerbedrijf zelf een praktijkovereenkomst registreren in V:base?

Nee, dit proces kan alleen worden gestart door de onderwijsinstelling die de aspirant heeft ingeschreven voor de opleiding Beveiliger.
De SVPB-verklaring mag alleen worden afgegeven op basis van de praktijkovereenkomst (POK) die volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs door de onderwijsinstelling moet worden opgesteld. Daarom is het de verantwoordelijke onderwijsinstelling die deze POK moet registreren in V:base. Die taak kan niet worden overgedragen aan het leerbedrijf. Zodra de school de POK heeft geregistreerd, krijgt het leerbedrijf een email notificatie en kan de SVPB-verklaring worden gedownload.

Op welk moment in de BPV-periode (stage) kan het praktijkexamen worden aangevraagd?

De KBD-adviseurs van eX:plain adviseren om circa acht maanden na de startdatum van het legitimatiebewijs het praktijkexamen bij de SVPB aan te vragen. Mocht de kandidaat onverhoopt op één of meer praktijkexamenonderdelen zakken, dan is er nog een reële herexamenmogelijkheid binnen de looptijd van het legitimatiebewijs. Bij de benodigde tijd voor het herexamen moet niet alleen worden gedacht aan de termijn tussen het insturen van het aanmeldingsformulier herexamen en feitelijke examendatum (ten minste vier weken). De kandidaat is immers niet zonder reden gezakt en zal dus stagetijd nodig hebben om beter voorbereid op het herexamen te komen.

Wat kost de kwaliteitsbevorderende dienstverlening?

Elk leerbedrijf betaalt een bedrag van € 93,50 euro excl. btw per aspirant-beveiliger. Dit bedrag wordt gefactureerd door eX:plain voor elke aspirant-beveiliger die beroepspraktijkvorming volgt.

Mag de aspirant-beveiliger de gesprekken bijwonen tussen de KBD-adviseur en de praktijkopleider?

Dat mag, maar hoeft niet. De praktijkopleider bepaalt of de aspirant-beveiliger bij het gesprek aanwezig mag zijn. Wel kan de KBD-adviseur vragen om een leerling-audit te mogen afnemen bij één of meerdere aspirant-beveiligers.

Wie is er verantwoordelijk voor de begeleiding van de aspirant-beveiliger tijdens de praktijkperiode / beroepspraktijkvorming?

In de eerste plaats is dat de beveiligingsorganisatie zelf, die beschikt over een erkenning van SBB. De begeleiding moet worden uitgevoerd door een praktijkopleider die daarvoor een training heeft gevolgd. Vanuit de onderwijsinstelling is er een BPV-coördinator of –docent verantwoordelijk voor het contact met de aspirant-beveiliger.

Voor welke beveiligingsopleidingen geldt de kwaliteitsbevorderende dienstverlening?

Deze geldt voor de opleiding Beveiliger.

Wat is kwaliteitsbevorderende dienstverlening (KBD)?

Dat is een maatregel die met de beveiligingsbranche en het ministerie van Justitie overeengekomen  is en die tot doel heeft de kwaliteit van het praktijkleren in de beveiligingsbranche te verbeteren. De kwaliteitsbevorderende dienstverlening wordt uitgevoerd door eX:plain.

Welke rol heeft de KBD-adviseur van de eX:plain bij de beroepspraktijkvorming van aspirant-beveiligers?

De KBD-adviseur begeleidt het leerbedrijf en de praktijkopleiders bij het opleidingsproces. Dat doet eX:plain onder meer door het aanbod van trainingen, het geven van kwaliteitsadviezen en het afnemen van audits. De onderwijsinstelling blijft verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming zelf en zorgt samen met het leerbedrijf voor de begeleiding van de aspirant-beveiliger.

Welke rol heeft de adviseur van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bij de beroepspraktijkvorming van aspirant-beveiligers?

De adviseur van SBB neemt een besluit over de erkenning van beveiligingsorganisaties als leerbedrijf. Alleen organisaties met een erkenning als leerbedrijf mogen beroepspraktijkvorming aanbieden. De onderwijsinstelling blijft verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming zelf en zorgt samen met het leerbedrijf voor de begeleiding van de aspirant-beveiliger.

Kan de duur van een groen legitimatiebewijs verlengd worden?

Onder bepaalde omstandigheden kan dat inderdaad. De Korpschef kan op basis van artikel 5 lid 4 sub a de periode van maximaal 12 maanden onderbreken.

De aspirant-beveiliger moet aantonen dat er sprake is van omstandigheden buiten zijn schuld. Daarnaast moet er sprake zijn van omstandigheden zoals (de onderstaande opsomming is dus niet limitatief):

  • ziekte en familieomstandigheden
  • een faillissement van het leerbedrijf
  • het niet nakomen van de praktijkovereenkomst door het leerbedrijf.

Bij het indienen van het verzoek is een nieuwe SVPB-verklaring niet nodig. Meer informatie tref je hier aan.

Een aspirant-beveiliger is al begonnen met de stage, maar wil graag overstappen van de ene naar de andere particuliere beveiligingsorganisatie. Is dat mogelijk?

Dat is mogelijk. De onderwijsinstelling kan een nieuwe praktijkovereenkomst opstellen voor de resterende tijd van het al eerder afgegeven groene legitimatiebewijs. De einddatum van de nieuwe praktijkovereenkomst moet dus gelijk zijn aan die van de eerdere praktijkovereenkomst. De overeenkomst kan door de onderwijsinstelling op de gebruikelijke manier in V:base worden geregistreerd. Daarna kan het nieuwe leerbedrijf de verklaring downloaden.

Zie: V:base

Hoeveel uren moet een aspirant-beveiliger minimaal stage lopen?

Dat hangt af van de gevolgde leerweg (BOL, BBL of derde leerweg). U kunt het beste overleggen met de onderwijsinstelling, die een praktijkovereenkomst zal opstellen. In die praktijkovereenkomst moet het aantal uren beroepspraktijkvorming (totaal of per week) worden vermeld.

Aangeraden wordt om, als er een groen legitimatiebewijs vereist is, de maximale periode van 12 maanden als periode van de praktijkovereenkomst aan te houden. De aspirant-beveiliger heeft dan optimale kansen om de opleiding binnen de termijn van het legitimatiebewijs af te ronden. Dit laat onverlet dat het praktijkexamen kan worden aangevraagd als de aspirant-beveiliger voldoende praktijkervaring heeft opgedaan en het praktijkboek is uitgewerkt.

Komt een aspirant-beveiliger in aanmerking voor een vergoeding?

Voor particuliere beveiligingsorganisaties geldt de CAO Particuliere Beveiliging. Daarin is vastgelegd dat een aspirant-beveiliger die het praktijkgedeelte van de opleiding Beveiliger volgt, als werknemer moet worden beschouwd en betaald moet worden volgens de CAO-salarisschalen. Onder bepaalde voorwaarden is dispensatie conform artikel 15 van de CAO mogelijk.

De tekst van de CAO vind je op www.beveiligingsbranche.nl.
Procedures rondom UWV-proefplaatsingen en de aanvraag van een BOL-vignet staan hier.

Mag een niet-particuliere beveiligingsorganisatie beroepspraktijkvorming aanbieden aan aspirant-beveiligers?

Ja, maar alleen als de niet-particuliere beveiligingsorganisatie door SBB is erkend als leerbedrijf voor de opleiding Beveiliger. Het volledige overzicht van erkende leerbedrijven tref je aan op www.stagemarkt.nl.

Kan elk beveiligingsbedrijf beroepspraktijkvorming voor de opleiding Beveiliger aanbieden?

Nee, het bedrijf moet door SBB zijn erkend als leerbedrijf voor de opleiding Beveiliger. Alle erkende leerbedrijven staan op www.stagemarkt.nl.

Haal het beste uit jezelf
en word beveiliger

Close